พลังงานระดมความเห็นร่าง พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสรุปผลสัปดาห์หน้า คาดประกาศใช้ต้นปี’61

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยในงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ…. ว่า กระทรวงพลังงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนตามมาตรา 77 ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่ง สนพ.จะรวบรวมความคิดทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า ก่อนเผยแพร่ต่อสาธารณชน

หลังจากนี้จะเสนอไปยังคณะกรรมการร่างกฎหมายด้วย ก่อนเสนอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาภายในกลางเดือนมิ.ย.นี้ จากนั้นจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา คาด สนช. จะใช้เวลา 4-6 เดือนก่อนจะประกาศให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายปลายปีนี้หรือช่วงต้นปีหน้า

โดยร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ กำหนดให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องมีวงเงินไม่เกิน 4 หมื่นล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นวงเงินจากการกู้ยืมได้ 2 หมื่นล้านบาท และต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ การรักษาเสถียรภาพราคา สนับสนุนเชื้อเพลิงชีวภาพ และบรรเทาผลกระทบผู้มีรายได้น้อย

นายมนูญ ศิริวรรณ นักวิชาการอิสระ กล่าวว่า ส่วนตัวเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ในการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอที่ให้นำเงินกองทุนมาสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อประโยชน์แก่ความมั่นคงทางพลังงาน และการลงทุนสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ เนื่องจากทั้ง 2 โครงการต้องใช้วงเงินสูงมาก เป็นภาระต่อประชาชน ประกอบกับราคาน้ำมันมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำ จึงไม่จำเป็นต้องตั้งสำรองยุทธศาสตร์

รายงานข่าวแจ้งว่า นายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา ตัวแทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับ พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งฉบับ พร้อมนำหนังสือคัดค้านยื่นให้นายทวารัฐ เพื่อให้เสนอต่อรมว.พลังงาน เนื่องจากเห็นว่าไม่จำเป็นต้องตั้งกองทุนขึ้นมาอุดหนุนราคาพลังงานเหมือนในอดีต เพราะรัฐบาลได้ประกาศลอยตัวราคาพลังงานหลายประเภทให้สะท้อนต้นทุนแล้ว แต่หากต้องการช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยก็ควรนำภาษีสรรพสามิตที่ปกติรัฐเรียกเก็บจากผู้ใช้น้ำมันได้สูงถึงปีละ 1.5 หมื่นล้านบาทมาดำเนินการแทน